شما اینجا هستید :

اکسپرس انتری

اتفاق جدید در روش اکسپرس انتری

به انتخاب های مرحله ای سیستم اکسپرس انتری  روش انتخاب جدیدی اضافه شده است که بر اساس آن اداره ی مهاجرت با کمک گرفتن از اطلاعات بازار کار و اطلاعات منابع دیگرش مشاغلی را اعلام می کند و بصورت سالانه گزارشی از نحوه ی انتخاب و میزان این انتخاب ها به پارلمان ارائه می کند.

روش های انتخاب قبلی همچنان به قوت خود باقیست ولی اداره مهاجرت در بعضی دوره های انتخاب که هنوز فواصلشان مشخص نیست از این روش انتخاب بهره می گیرد.

کسانی امکان انتخاب از این روش را دارند که علاوه بر شرایط معمول انتخاب های اکسپرس انتری یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

الف مدرک زبان فرانسه در یکی از آزمون های معتبر مورد تایید اداره مهاجرت با حداقل سطح ۷ در هر ۴ مهارت.

ب حداقل ۶ ماه سابقه ی کار پیوسته در سه سال گذشته در یکی از گروه های شغلی زیر:

  1. بهداشت و درمان
  2. علم و فن آوری
  3. مشاغل فنی
  4. حمل و نقل
  5. کشاورزی

 

بهداشت و درمان

Occupation  ۲۰۲۱ NOC code 
Audiologists and speech language pathologists ۳۱۱۱۲
Chiropractors ۳۱۲۰۱
Dentists ۳۱۱۱۰
Dieticians and nutritionists ۳۱۱۲۱
Education counsellors ۴۱۳۲۰
General practitioners and family physicians ۳۱۱۰۲
Instructors of persons with disabilities ۴۲۲۰۳
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment ۳۱۲۰۴
Licensed practical nurses ۳۲۱۰۱
Massage therapists  ۳۲۲۰۱
Medical laboratory assistants and related technical occupations ۳۳۱۰۱
Medical laboratory technologists ۳۲۱۲۰
Medical radiation technologists ۳۲۱۲۱
Medical sonographers ۳۲۱۲۲
Nurse aides, orderlies and patient service associates ۳۳۱۰۲
Nurse practitioners ۳۱۳۰۲
Nursing co-ordinators and supervisors ۳۱۳۰۰
Occupational therapists ۳۱۲۰۳
Optometrists ۳۱۱۱۱
Other assisting occupations in support of health services ۳۳۱۰۹
Other practitioners of natural healing ۳۲۲۰۹
Other professional occupations in health diagnosing and treating ۳۱۲۰۹
Other technical occupations in therapy and assessment ۳۲۱۰۹
Paramedical occupations ۳۲۱۰۲
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants ۳۳۱۰۳
Physician assistants, midwives and allied health professionals ۳۱۳۰۳
Physiotherapists ۳۱۲۰۲
Psychologists ۳۱۲۰۰
Registered nurses and registered psychiatric nurses ۳۱۳۰۱
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists ۳۲۱۰۳

 

Specialists in clinical and laboratory medicine ۳۱۱۰۰
Specialists in surgery ۳۱۱۰۱
Therapists in counselling and related specialized therapies ۴۱۳۰۱
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists ۳۲۲۰۰
Veterinarians ۳۱۱۰۳

 

علم و فن آوری

 

Architects ۲۱۲۰۰
Architecture and science managers ۲۰۰۱۱
Business systems specialists ۲۱۲۲۱
Civil Engineers ۲۱۳۰۰
Computer and information systems managers ۲۰۰۱۲
Computer engineers (except software engineers and designers) ۲۱۳۱۱
Computer systems developers and programmers ۲۱۲۳۰
Cybersecurity specialists ۲۱۲۲۰
Data scientists ۲۱۲۱۱
Database analysts and data administrators ۲۱۲۲۳
Electrical and electronics engineers ۲۱۳۱۰
Engineering managers ۲۰۰۱۰
Industrial and manufacturing engineers ۲۱۳۲۱
Information systems specialists ۲۱۲۲۲
Land surveyors ۲۱۲۰۳
Landscape Architects ۲۱۲۰۱
Mathematicians, statisticians and actuaries ۲۱۲۱۰
Metallurgical and materials engineers ۲۱۳۲۲
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers ۴۱۴۰۰
Software developers and programmers ۲۱۲۳۲
Software engineers and designers ۲۱۲۳۱
Urban and land use planners ۲۱۲۰۲
Web designers ۲۱۲۳۳
Web developers and programmers ۲۱۲۳۴

 

مشاغل فنی

 

Residential and commercial installers and servicers ۷۳۲۰۰
Elevator constructors and mechanics ۷۲۴۰۶
Machine fitters ۷۲۴۰۵
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics ۷۲۴۰۲
Construction millwrights and industrial mechanics ۷۲۴۰۰
Carpenters ۷۲۳۱۰
Plumbers ۷۲۳۰۰
Electricians (except industrial and power system) ۷۲۲۰۰
Welders and related machine operators ۷۲۱۰۶
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers ۷۲۰۱۴

 

حمل و نقل

Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors ۹۳۲۰۰
Transport truck drivers ۷۳۳۰۰
Railway traffic controllers and marine traffic regulators ۷۲۶۰۴
Engineer officers, water transport ۷۲۶۰۳
Deck officers, water transport ۷۲۶۰۲
Air traffic controllers and related occupations ۷۲۶۰۱
Air pilots, flight engineers and flying instructors ۷۲۶۰۰
Aircraft mechanics and aircraft inspectors ۷۲۴۰۴
Railway carmen/women ۷۲۴۰۳
Managers in transportation ۷۰۰۲۰

 

کشاورزی

 

Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services ۸۲۰۳۱
Agricultural service contractors and farm supervisors ۸۲۰۳۰
Butchers- retail and wholesale ۶۳۲۰۱