شما اینجا هستید :

انتخاب اخیر استان ساسکاچوان و صدور ۵۷۶ دعوتنامه

استان ساسکاچوان در تاریخ ۲۷ فوریه از میان متقاضیان مهاجرت برای ۵۷۶ نفر دعوتنامه ارسال کرد.

این انتخاب در دو برنامه اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز انجام شده است.

در هر دو برنامه متقاضیان برای دریافت دعوتنامه به حداقل امتیاز ۶۹ نیاز داشته اند.

در سیستم اکسپرس انتری ۳۰۱ دعوتنامه و در گروه مشاغل مورد نیاز ۲۷۵ دعوتنامه صادر شده است.