شما اینجا هستید :

انتخاب استانی آلبرتا در ۱۸ مارس ۲۰۲۰

تاریخ برگزاری: ۱۸ مارس

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۳۶ متقاضی

حداقل امتیاز: ۳۰۰