شما اینجا هستید :

انتخاب استانی انتاریو- برنامه کارآفرینی

تاریخ برگزاری: ۲۶ فوریه ۲۰۲۰

تحت زیرگروه کارآفرینی برنامه استانی انتاریو

تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۲۰

حداقل امتیاز: بین ۱۳۶ تا ۲۰۰