شما اینجا هستید :

انتخاب استانی منیتوبا در ۹ آوریل ۲۰۲۰

تاریخ برگزاری: ۹ آوریل

تعداد دعوتنامه صادر شده در مجموع: ۱۵۳

تعداد دعوتنامه صادر شده در هر گروه و حداقل امتیاز:

گروه نیروی متخصص در منیتوبا:۱۲۳

حداقل امتیاز: ۵۰۰

گروه متخصص در خارج از کشور:۱۶

حداقل امتیاز:۷۴۲

گروه تحصیلات بین المللی:۱۴

حداقل امتیاز:مشخص نیست