شما اینجا هستید :

انتخاب استانی ۲۱ می منیتوبا

تاریخ برگزاری: ۲۱ می

تعداد دعوتنامه ها در مجموع: ۹۹

تعداد دعوتنامه های صادر شده و حداقل امتیازها در هر گروه:

نیروی متخصص در منیتوبا: ۷۲ دعوتنامه با حداقل امتیاز ۴۸۵

نیروی متخصص در خارج از کشور: ۱۵ دعوتنامه با حداقل امتیاز ۶۱۳

تحصیلات بین المللی: ۱۲ دعوتنامه با حداقل امتیاز نامشخص