شما اینجا هستید :

انتخاب استان منیتوبا در ۱۳ فوریه

تاریخ برگزاری: ۱۳ فوریه

تعداد دعوت نامه صادر شده: ۲۴۲

تعداد دعوت نامه در گروه نیروی متخصص در منیتوبا: ۱۸۲

حداقل امتیاز: ۵۲۵

تعداد دعوت نامه در گروه نیروی متخصص خارج از کشور: ۲۷

حداقل امتیاز: ۶۱۱

تعداد دعوت نامه در گروه تحصیلات بین المللی: ۳۳