شما اینجا هستید :

انتخاب برنامه اولویت های سرمایه انسانی انتاریو

تاریخ / زمان NOI صادر شده تعداد NOI های صادر شده تاریخ ایجاد پروفایل در سیستم اکسپرس انتری IRCC  محمدوده امتیاز CRS
۱۳ فوریه ۲۰۲۰ ۴۸۶ ۱۳ فوریه ۲۰۱۹- ۱۳ فوریه ۲۰۲۰ ۴۷۱-۴۶۷