شما اینجا هستید :

انتخاب ۱۳ فوریه استان ساسکاچوان

تاریخ برگزاری: ۱۳ فوریه

تعداد دعوت نامه صادر شده در سیستم اکسپرس انتری(EE): 277

حداقل امتیاز: ۷۰

تعداد دعوت نامه در گروه مشاغل مورد تقاضا(OID): 369

حداقل امتیاز: ۷۰