شما اینجا هستید :

انتخاب  ۱۴۳اکسپرس انتری (نامزدی استانی)

تاریخ برگزاری: ۱۵ آوریل

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۱۸

حداقل امتیاز: ۸۰۸

از میان متقاضیان دارای نامزدی استانی