شما اینجا هستید :

انتخاب ۱۴۸ اکسپرس انتری

تاریخ برگزاری: ۱۵ می ۲۰۲۰

تعداد دعوتنامه صادر شده در گروه تجربه کانادایی: ۳۳۷۱

حداقل امتیاز: ۴۴۷