شما اینجا هستید :

انتخاب ۲۳ آوریل استان منیتوبا

تاریخ برگزاری: ۲۳ آوریل

تعداد دعوتنامه صادر شده در مجموع: ۱۳۲

تعداد دعوتنامه صادر شده در هر گروه و حداقل امتیاز:

گروه نیروی متخصص در منیتوبا: ۹۳

حداقل امتیاز: ۴۸۹

گروه نیروی متخصص در خارج از کشور: ۲۵

حداقل امتیاز: ۷۱۴

گروه تحصیلات بین المللی: ۱۴

حداقل امتیاز: مشخص نیست