برنامه خود اشتغالی دولت فدرال

شرایط خود اشتغالی فــدرال

در صورت تمایل به این برنامه، متقاضی می بایست:

سابقه فعالیت در زمینه فرهنگی یا ورزشی به صورت خوداشتغال داشته باشد و
قصد و تمایل به انجام فعالیت خود در کانادا داشته باشد و به غنای فرهنگی و ورزشی کشور کمک نماید.
شرایط اقدام در برنامه را داشته باشد
از نظر مدیکال (چک پزشکی) و عدم سوءپیشینه موردی نداشته باشد.

خوداشتغال در زمینه ورزشـــی

دو سال فعالیت به صورت خوداشتغال یا
دو سال شرکت در فعالیت های ورزشی در عرصه جهانی یا
ترکیبی از دو مورد بالا به صورت 1 سال سابقه کار به عنوان خوداشتغال و 1 سال فعالیت در عرصه جهانی داشته باشد.

خوداشتغال در زمینه فرهنگی

دو سال فعالیت به صورت خوداشتغال یا
دو سال شرکت در فعالیت های فرهنگی در عرصه جهانی یا
ترکیبی از دو مورد بالا به صورت 1 سال سابقه کار به عنوان خوداشتغال و 1 سال فعالیت در عرصه جهانی داشته باشد.

شرایط و فاکتورهایی که طبق آن، امتیازی به متقاضی تعلق می گیرد به شرح زیر است:

در صورتیکه تمایل به اقدام در این برنامه دارید، فرم ارزیابی رایگان سایت ما را تکمیل نمایید تا همکاران ما برای بررسی دقیق شرایط، با شما در تماس باشند.