شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استانی ساسکچوان در تاریخ ۲۸ نوامبر

این انتخاب در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ انجام شد و طی آن ۲۰۰ دعوتنامه در دسته بندی اکسپرس انتری (Express Entry) و ۲۶۰ دعوتنامه در دسته بندی مشاغل مورد تقاضا(Occupations In-Demand) صادر شد.

حداقل امتیاز مورد نیاز در این گروه ۶۹ امتیاز بوده است که نسبت به دور انتخابی قبل در تاریخ ۱۲ نوامبر، ثابت مانده و تعداد دعوتنامه های صادر شده نیز نسبت به دور قبل کمی کاهش داشته است.

ناک های انتخابی این دوره به شرح زیر می باشند:

۰۰۱۳, ۰۰۱۴, ۰۰۱۶, ۰۱۱۱, ۰۱۱۲, ۰۱۱۳, ۰۱۱۴, ۰۱۲۱, ۰۱۲۲, ۰۱۲۵, ۰۱۳۱, ۰۲۱۲, ۰۲۱۳, ۰۴۲۱, ۰۴۲۳, ۰۶۰۱, ۰۶۲۱, ۰۶۳۱, ۰۶۳۲, ۰۷۱۱, ۰۷۱۴, ۰۷۳۱, ۰۸۲۱, ۱۱۱۴, ۱۱۲۱, ۱۲۱۱, ۱۲۱۲, ۱۲۱۵, ۱۲۲۱, ۱۲۲۲, ۱۲۲۳, ۱۲۲۴, ۱۲۲۵, ۱۲۴۱, ۱۲۴۲, ۱۲۴۳, ۱۲۵۲, ۱۲۵۳, ۱۲۵۴, ۱۳۱۱, ۲۱۳۴, ۲۱۴۲, ۲۱۴۴, ۲۱۷۲, ۲۱۷۴, ۲۲۲۱, ۲۲۳۳, ۲۲۳۴, ۲۲۴۲, ۲۲۵۳, ۲۲۶۳, ۲۲۷۲, ۲۲۸۱, ۲۲۸۲, ۳۱۴۳, ۳۲۱۲, ۳۲۱۴, ۳۲۱۹, ۳۲۲۳, ۳۲۳۴, ۴۰۱۱, ۴۰۲۱, ۴۰۳۳, ۴۱۵۱, ۴۱۶۱, ۴۱۶۳, ۴۱۶۵, ۴۱۶۶, ۴۱۶۹, ۴۲۱۱, ۴۲۱۲, ۴۲۱۴, ۴۲۱۴, ۴۲۱۵, ۴۲۱۶, ۶۲۲۱, ۶۲۲۲, ۶۲۳۵, ۶۳۱۵, ۶۳۲۱, ۶۳۳۱, ۶۳۳۲, ۶۳۴۲, ۷۲۰۵, ۷۲۳۱, ۷۲۳۷, ۷۲۴۱, ۷۲۴۲, ۷۲۴۳, ۷۲۴۴, ۷۲۴۶, ۷۳۰۲, ۷۳۲۱, ۷۳۸۴, ۹۲۱۳, ۹۲۳۲, ۹۲۴۱