شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استانی ساسکچوان در تاریخ ۲۴ اکتبر

این انتخاب در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ انجام شد و طی آن تعداد ۵۵۰ دعوتنامه در گروه مشاغل مورد تقاضا (Occupations In-Demand) صادر شد.

حداقل امتیاز مورد نیاز در این گروه ۶۹ امتیاز بوده است که نسبت به انتخاب دور قبل در تاریخ ۸ اکتبر تغییری در آن به چشم نمی خورد، اما تعداد دعوت نامه های صادر شده در این دور نسبت به دور قبل ۲۲۲ مورد افزایش داشته است.

به علاوه تعداد ۳۷۲ دعوتنامه در گروه اکسپرس انتری(Express Entry) صادر شد که حداقل امتیاز مورد نیاز ۶۹ امتیاز است و نسبت به دور قبل در تاریخ ۱۷ اکتبرشاهد افزایش دو واحد در حداقل امتیاز آن و کاهش در تعداد دعوت نامه ها هستیم.

این انتخاب ها تحت برنامه های مهاجرتی استان ساسکچوان (SINP) و براساس EOI متقاضیان انجام شده است.

تنوع و تعداد ناکهای این دوره بسیار بالاتر از انتخاب های دوره های قبلی بوده است.

ناک ها  به شرح زیر می باشند:

۰۰۱۳, ۰۰۱۴, ۰۱۱۱, ۰۱۱۲, ۰۱۱۳, ۰۱۱۴, ۰۱۲۱, ۰۱۲۲, ۰۱۲۵, ۰۱۳۱, ۰۱۳۲, ۰۲۱۲, ۰۲۱۳, ۰۴۲۱, ۰۴۲۳, ۰۶۰۱, ۰۶۲۱, ۰۶۳۱, ۰۶۳۲, ۰۶۵۱, ۰۷۱۱, ۰۷۱۴, ۰۷۳۱, ۰۸۲۱, ۰۹۱۲, ۱۱۱۴, ۱۱۲۱, ۱۲۱۱, ۱۲۱۲, ۱۲۱۳, ۱۲۱۵, ۱۲۲۱, ۱۲۲۲, ۱۲۲۳, ۱۲۲۴, ۱۲۲۵, ۱۲۲۶, ۱۲۴۱, ۱۲۴۲, ۱۲۴۳, ۱۲۵۲, ۱۲۵۳, ۱۳۱۱, ۱۳۱۳, ۲۱۳۴, ۲۱۴۲, ۲۱۴۴, ۲۱۴۸, ۲۱۷۱, ۲۱۷۲, ۲۱۷۴, ۲۲۲۱, ۲۲۲۲, ۲۲۳۳, ۲۲۳۴, ۲۲۴۲, ۲۲۵۱, ۲۲۵۲, ۲۲۵۳, ۲۲۶۲, ۲۲۶۳, ۲۲۶۴, ۲۲۷۲, ۲۲۸۱, ۲۲۸۲, ۳۱۴۳, ۳۲۱۱, ۳۲۱۲, ۳۲۱۴, ۳۲۱۵, ۳۲۱۷, ۳۲۱۹, ۳۲۲۳, ۳۲۳۴, ۴۰۱۱, ۴۰۲۱, ۴۰۳۳, ۴۱۵۱, ۴۱۵۲, ۴۱۵۳, ۴۱۶۱, ۴۱۶۳, ۴۱۶۴, ۴۱۶۵, ۴۱۶۶, ۴۱۶۷, ۴۱۶۹, ۴۲۱۱, ۴۲۱۲, ۴۲۱۴, ۴۲۱۴, ۴۲۱۵, ۴۲۱۶, ۶۲۲۱, ۶۲۳۵, ۶۳۱۵, ۶۳۱۶, ۶۳۲۱, ۶۳۳۱, ۶۳۳۲, ۶۳۴۲, ۶۳۴۴, ۷۲۰۱, ۷۲۰۲, ۷۲۰۴, ۷۲۳۱, ۷۲۳۵, ۷۲۳۶, ۷۲۳۷, ۷۲۴۱, ۷۲۴۲, ۷۲۴۳, ۷۲۴۴, ۷۲۵۱, ۷۲۷۱, ۷۲۸۱, ۷۲۹۴, ۷۳۰۵, ۷۳۱۱, ۷۳۱۲, ۷۳۱۳, ۷۳۲۱, ۷۳۲۲, ۷۳۸۱, ۷۳۸۴, ۸۲۱۱, ۸۲۲۲, ۹۲۱۳, ۹۲۳۱, ۹۲۳۲