شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان ساسکاچوان

تاریخ برگزاری: ۲۶ مارس

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۰۵ در گروه مشاغل مورد تقاضا(OID)

حداقل امتیاز: ۷۵