شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان منیتوبا

تاریخ برگزاری: ۱۲ مارس

تعداد دعوتنامه های صادر شده: ۲۲۲

دعوتنامه ها در سه گروه به شرح زیر صادر شد:

نیروی متخصص در منیتوبا: ۱۹۱ دعوتنامه و حداقل امتیاز  ۴۹۶٫

نیروی متخصص خارج از کشور: ۱۳ دعوتنامه و حداقل امتیاز ۶۷۲٫

تحصیلات بین المللی: ۱۸ دعوتنامه

حداقل امتیاز مشخص نیست.