شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب اکسپرس انتری ساسکاچوان

تاریخ برگزاری: ۲۸ می
تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۵۲
تعداد دعوتنامه در زیر گروه اکسپرس انتری: ۱۲۵
تعداد دعوتنامه در زیر گروه مشاغل مورد تقاضا: ۱۲۷
حداقل امتیاز: ۷۸