شما اینجا هستید :

دعوت منیتوبا از ۲۱۷ متقاضی مهاجرت

تاریخ برگزاری: ۲۷ فوریه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۲۱۷

تعداد دعوتنامه ها در سه گروه به شرح زیر:

گروه نیروی متخصص در منیتوبا: ۱۶۱

گروه نیروی متخصص خارج از کشور:۲۴

گروه تحصیلات بین المللی: ۳۲

حداقل امتیاز در گروه نیروی متخصص در منیتوبا ۴۹۹ و در گروه نیروی متخصص خارج از کشور ۷۰۷ بود.

حداقل امتیاز در گروه تحصیلات بین المللی اعلام نشد.