شما اینجا هستید :

LMIA

کانادا مرحله دوم برنامه آزمایشی کارفرمای شناخته شده را راه اندازی می‌کند

بر اساس آن، کارفرمایان واجد شرایط از LMIA با دوره‌های اعتبار طولانی‌تری بهره‌مند خواهند شد

با راه‌اندازی مجدد برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (Recognized Employer Pilot) اکنون کارفرمایان کانادایی بیشتری واجد شرایط درخواست در این برنامه هستند.

«کارفرمای به رسمیت شناخته شده»  برای کارفرمایان کانادایی طراحی شده است که شرایط برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) را دارند. بر اساس برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده»، کارفرمایان واجد شرایط از گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) با دوره‌های اعتبار طولانی‌تر و همچنین LMIA تسهیل شده بهره‌مند خواهند شد.

اگر کارفرمایی در پنج سال گذشته حداقل سه گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار (LMIA) مثبت دریافت کرده باشد و در حال استخدام نیروی کار خارجی موقت (TFW) برای موقعیت‌هایی شغلی دارای کمبود نیرو باشد، واجد شرایط شرکت در برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» خواهد بود. موقعیت‌هایی شغلی دارای کمبود نیرو در لیست داده‌های سیستم پیش بینی مشاغل کانادا (COPS) مشخص هستند. 

از طریق نیروی کار خارجی موقت، کارفرمایان می‌توانند اتباع خارجی را استخدام کنند که نیاز فوری به نیروی کار را تامین می‌کنند. «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» تأیید می‌کند که هیچ کانادایی یا مقیم دائمی برای پر کردن این موقعیت شغلی در دسترس نیست و نیاز به یک نیروی کار خارجی است.  علاوه بر این، تضمین می‌کند که پیشنهاد استخدام واقعی است و کارفرما از الزامات برنامه برای محافظت از کارمندان پیروی کرده است.

به طور کلی، درخواست های اجازه کار «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» برای ۱۸ ماه معتبر است، اما افرادی که واجد شرایط برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» هستند، «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» معتبر حداکثر تا ۳۶ ماه را دریافت می‌کنند. کارفرمایان همچنین از مزایای برنامه‌های «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار» یا  LMIA تسهیل شده در آینده برخوردار خواهند بود.

به اعلام اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) موارد زیر از طریق این برنامه آزمایشی برای کارفرمایان موردانتظار است:

  • تسهیل فرآیند درخواست در برنامه‌های آیندهLMIA، برای موقعیت‌های شغلی موجود در لیست سیستم پیش بینی مشاغل کانادا (COPS)
  • کمتر شدن تماس بین کارفرمایان شرکت‌کننده و اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) در طول اجرای آزمایشی برنامه به دلیل فرم‌های LMIA  تسهیل شده که کارفرمایان را قادر می‌سازد نیروی کار موقت خارجی بیشتری را برای پیشنهادهای شغلی واقعی در طول برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» استخدام کنند. 

کارفرمایان می توانند انتظار یک ارزیابی اولیه دقیق‌تر را داشته باشند، چرا که باید اطمینان حاصل شود که فقط کارفرمایان معتبر برای شرکت در برنامه انتخاب می‌شوند. اداره کار و توسعه اجتماعی خاطرنشان می‌کند که کارفرمایان می توانند زمانی که LMIA ارسال می‌کنند برای این برنامه آزمایشی درخواست دهند و هیچ اطلاعات اضافی مورد نیاز نیست. کسانی که واجد شرایط برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» نیستند همچنان در مورد LMIA  آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. 

مشاغل واجد شرایط بیشتر در  مرحله دوم 

مرحله اول برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (REP) در سپتامبر ۲۰۲۳ برای کارفرمایانی اجرا شد که کارمندانی را در بخش کشاورزی (primary agriculture sector) استخدام می‌کردند و فقط شامل چهار شغل بود:

  • کارگران دام (۸۵۱۰۰NOC)
  • کارگران درو(۸۵۱۰۱NOC)
  • کارگران متخصص دام و اپراتور ماشین آلات کشاورزی  (NOC 84120)
  • کارگران قلمستان و گلخانه (NOC 85103)

 در مرحله ۲ بیش از ۸۰ شغل مورد تقاضا از طیف گسترده‌ای از بخش‌ها اکنون واجد شرایط برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده» (REP) هستند. 

اداره کار و توسعه اجتماعی (EDSC) خاطرنشان می‌کند که مشاغلی که از طریق جریان استعدادهای جهانی (Global Talent Stream) واجد شرایط برای اجازه کار فهرست شده‌اند، در این فهرست گنجانده نشده‌اند، زیرا از قبل واجد شرایط پردازش سریع هستند.

۸۴ شغل واجد شرایط برای برنامه آزمایشی «کارفرمای به رسمیت شناخته شده»

NOC code 2021 لیست شغل‌ها
۲۰۰۱۰ Engineering managers
۲۰۰۱۱ Architecture and science managers
۲۱۳۲۱ Industrial and manufacturing engineers
۲۱۳۲۲ Metallurgical and materials engineers
۲۱۲۰۰ Architects
۲۱۲۰۱ Landscape architects
۲۱۲۰۲ Urban and land use planners
۲۱۲۰۳ Land surveyors
۳۱۳۰۰ Nursing coordinators and supervisors
۳۱۳۰۱ Registered nurses and registered psychiatric nurses
۳۱۱۰۰ Specialists in clinical and laboratory medicine
۳۱۱۰۱ Specialists in surgery
۳۱۱۰۲ General practitioners and family physicians
۳۱۱۰۳ Veterinarians
۳۱۱۱۱ Optometrists
۳۱۲۰۱ Chiropractors
۳۱۲۰۹ Other professional occupations in health diagnosing and treating
۳۱۱۲۱ Dieticians and nutritionists
۳۱۱۱۲ Audiologists and speech-language pathologists
۳۱۲۰۲ Physiotherapists
۳۲۱۰۹ Other technical occupations in therapy and assessment
۳۱۲۰۳ Occupational therapists
۳۱۲۰۴ Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
۳۲۱۲۰ Medical laboratory technologists
۳۳۱۰۱ Medical laboratory assistants and related technical occupations
۳۱۳۰۳ Physician assistants, midwives and allied health professionals
۳۲۱۰۴ Animal health technologists and veterinary technicians
۳۲۱۰۳ Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
۳۲۱۲۱ Medical radiation technologists
۳۲۱۲۲ Medical sonographers
۳۲۱۱۰ Denturists
۳۲۱۱۱ Dental hygienists and dental therapists
۳۲۱۱۲ Dental technologists and technicians
۳۳۱۰۰ Dental assistants and dental laboratory assistants
۳۲۱۰۱ Licensed practical nurses
۳۲۱۰۲ Paramedical occupations
۳۳۱۰۲ Nurse aides, orderlies and patient service associates
۳۳۱۰۳ Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
۳۳۱۰۹ Other assisting occupations in support of health services
۳۱۲۰۰ Psychologists
۴۱۳۰۱ Therapists in counselling and related specialized therapies
۴۱۳۱۰ Police investigators and other investigative occupations
۴۴۱۰۱ Home support workers, caregivers and related occupations
۶۵۳۱۰ Light-duty cleaners
۶۳۱۰۰ Insurance agents and brokers
۶۲۰۲۰ Food service supervisors
۶۲۲۰۰ Chefs
۶۳۲۰۰ Cooks
۶۳۲۰۱ Butchers – Retail and wholesale
۶۵۲۰۲ Meat cutters and fishmongers – Retail and wholesale
۶۴۱۰۰ Retail salespersons and visual merchandisers
۶۵۲۰۰ Food and beverage servers
۶۵۲۰۱ Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
۷۲۱۰۶ Welders and related machine operators
۷۲۳۱۰ Carpenters
۷۲۳۱۱ Cabinetmakers
۷۲۴۰۰ Construction millwrights and industrial mechanics
۷۲۴۰۲ Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
۷۲۴۰۵ Machine fitters
۷۲۴۰۶ Elevator constructors and mechanics
۷۲۴۲۰ Oil and solid fuel heating mechanics
۷۲۴۲۱ Appliance servicers and repairers
۷۲۴۲۲ Electrical mechanics
۷۲۴۲۳ Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
۷۲۴۲۹ Other small engine and small equipment repairers
۷۳۲۰۰ Residential and commercial installers and servicers
۷۳۳۰۰ Transport truck drivers
۸۵۱۰۰ Livestock labourers
۸۵۱۰۱ Harvesting labourers
۸۴۱۲۰ Specialized livestock workers and farm machinery operators
۸۵۱۰۳ Nursery and greenhouse labourers
۸۵۱۰۲ Aquaculture and marine harvest labourers
۸۵۱۲۰ Logging and forestry labourers
۹۴۱۴۱ Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
۹۴۱۴۲ Fish and seafood plant workers
۹۴۲۱۰ Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectors
۹۴۲۱۱ Assemblers and inspectors of other wood products
۹۵۱۰۰ Labourers in mineral and metal processing
۹۵۱۰۱ Labourers in metal fabrication
۹۵۱۰۲ Labourers in chemical products processing and utilities
۹۵۱۰۳ Labourers in wood, pulp and paper processing
۹۵۱۰۴ Labourers in rubber and plastic products manufacturing
۹۵۱۰۶ Labourers in food and beverage processing
۹۵۱۰۷ Labourers in fish and seafood processing

برنامه نیروی کار خارجی موقت

کارفرمایان کانادایی که قصد دارند متقاضیان را از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت استخدام کنند، باید «گواهی ارزیابی میزان تاثیر بر بازار کار»LMIA  را به  اداره  کار و توسعه اجتماعی ارسال کنند. این بخش درخواست را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کند که آیا استخدام نیروی کار خارجی تأثیر مثبت، منفی یا خنثی بر بازار کار و اقتصاد کانادا دارد. اگر اداره  کار و توسعه اجتماعی تصمیم بگیرد که تأثیر خنثی یا مثبت است، کارفرما قادر خواهد بود نیروی کار خارجی را استخدام کند.

به کارمندانی که از طریق برنامه نیروی کار خارجی موقت استخدام می شوند، اجازه کار بسته داده می‌شود، به این معنی که آنها اجازه ندارند برای کارفرمای دیگری در کانادا کار کنند.

  اداره کار و توسعه اجتماعی رعایت چندین شرط توسط کارفرما را بررسی می‌کند، از جمله رعایت قوانین کار استانی، پرداخت دستمزدهای توافق شده در قرارداد کار و فراهم کردن شرایط کار ایمن.

برای اطلاعات بیشتر بخوانید: 

کانادا، جذاب‌ترین مقصد برای کارآفرینان مهاجر در سال ۲۰۲۳

نحوه برنامه‌ریزی اداره مهاجرت کانادا برای حمایت از کامیونیتی‌ها

افزوده شدن مشاغل جدید به زیرگروه استعدادهای جهانی

ارتباط با ما:

برای دریافت مشاوره رایگان و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۹ یا ۰۲۱۹۱۰۰۸۳۳۸ تماس گرفته، یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا اینکه فرم ارزیابی رایگان  ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس اپ (+۱)۵۷۹۹۵۷۹۲۹۳ و ۹۰۳۴۹۴۱۴۵۶(+۹۸) ( کافیست همین حالا شماره تماس ها را لمس کنید ) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.