شما اینجا هستید :

اولین انتخاب استانی ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

استان ساسکاچوان در سال میلادی جدید برای متقاضیان در برنامه های کارآفرینی و نیروی متخصص (اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضا) دعوتنامه صادر کرده است.

در برنامه مهاجرتی کارآفرینی، در تاریخ ۷ ژانویه، ۴۲ دعوتنامه برای متقاضیان صادر شد.

حداقل امتیاز لازم در این دوره انتخابی ۱۱۵ بوده است.

انتخاب از میان متقاضیان برنامه نیروی متخصص  در تاریخ ۱۳ ژانویه برگزار شد.

در این انتخاب ۲۳۴ دعوتنامه تحت برنامه انتخاب استانی صادر شد:

برای متقاضیان در سیستم اکسپرس انتری ۱۲۵ دعوتنامه و برای متقاضیان گروه مشاغل مورد تقاضا ۱۰۹ دعوتنامه صادر شد.

حداقل امتیاز لازم برای هر دو گروه ۶۹ بوده است.

در این دوره انتخابی از کدشغلی های زیر دعوت به عمل آمد:

۰۰۱۳, ۰۰۱۴, ۰۰۱۶, ۰۱۱۱, ۰۱۱۲, ۰۱۱۳, ۰۱۱۴, ۰۱۲۱, ۰۱۲۲, ۰۱۲۵, ۰۱۳۱, ۰۲۱۲, ۰۲۱۳, ۰۶۰۱, ۰۶۲۱, ۰۶۵۱, ۰۷۱۱, ۰۸۲۱, ۱۱۱۴, ۱۱۲۱, ۱۲۱۱, ۱۲۱۲, ۱۲۱۵, ۱۲۲۱, ۱۲۲۳, ۱۲۲۵, ۱۲۴۱, ۱۲۴۲, ۱۲۴۳, ۱۲۵۴, ۱۳۱۱, ۲۱۳۴, ۲۱۷۲, ۲۱۷۴, ۲۲۲۱, ۲۲۳۳, ۲۲۳۴, ۲۲۵۳, ۲۲۶۳, ۲۲۸۱, ۲۲۸۲, ۳۲۱۱, ۳۲۱۵, ۳۲۱۹, ۳۲۳۴, ۳۲۳۷, ۴۰۱۱, ۴۰۲۱, ۴۰۳۳, ۴۱۵۲, ۴۱۶۱, ۴۱۶۳, ۴۱۶۵, ۴۲۱۱, ۴۲۱۴, ۴۲۱۵, ۶۲۲۲, ۶۲۳۵, ۶۳۱۵, ۶۳۱۶, ۶۳۲۱, ۷۲۳۵, ۷۳۳۴, ۷۳۸۱, ۹۲۴۱