روند پیشرفت پرونده ها

تعدادی از روند پیشرفت پرونده های موکلین کنپارس

سپتامبر 2019:

نامه حمایتی استارت آپ:س. ل. – ر. ل. – الف. ش – میم. کمیم. الف. – میم. ر
فایل نامبر و بیومتریک :س. ل. – ر. ل.

اکتبر 2019:

فایل نامبر و بیومتریک: الف. ش – میم. ک

ارتباط با ما