شما اینجا هستید :

استان ساسکاچوان از محدودیت ظرفیت پذیرش درخواست ها پیروی نمی کند

استان ساسکاچوان محدودیت ظرفیت پذیرش درخواست در برنامه های مهاجرتی خود را لغو کرده است.

این اعلام در راستای تغییر سیستم انتخابی این استان در برنامه های نیروی متخصص و مشاغل مورد تقاضا به سیستم اظهار علاقه مندی یا EOI است.

پیشتر استان ساسکاچوان حداکثر تعداد درخواست های پذیرفته شده و ظرفیت های باقی مانده را منتشر می کرد.

اما از این پس دیگر این اطلاعات منتشر نخواهد شد و محدودیت ظرفیت پذیرش درخواست لغو می شود.