شما اینجا هستید :

افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرت کبک در سال ۲۰۲۱

کبک ممکن است پذیرای ۴۴,۵۰۰ تا ۴۷,۵۰۰ مهاجر در سال ۲۰۲۱ باشد.

در تاریخ ۲۹ اکتبر، اهداف مهاجرتی کبک برای سال ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از «طرح ظرفیت پذیرش مهاجر سال ۲۰۲۱ کبک» اعلام شد. این اعلامیه تقریباً همزمان با معرفی طرح ظرفیت پذیرش سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۳ وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) انجام شد.

انتظار می‌رود تعداد زیادی (۶۲ درصد) از متقاضیان پذیرفته شده، از طریق برنامه‌های مهاجرت اقتصادی کبک جذب شوند.

هدف استان کبک در سال ۲۰۲۰، جذب ۴۳,۰۰۰ تا ۴۴,۵۰۰ مهاجر بود و طرح ظرفیت پذیرش مهاجر جدید کبک، حاکی از افزایش اندک ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۲۱ نسبت به ظرفیت پذیرش سال جاری است.

اهداف برنامه مهاجرتی کبک در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر است:

  • نیروی کار متخصص: بین ۱۹,۴۰۰ و ۲۲,۴۰۰ نفر؛
  • مهاجران تجاری: بین ۱,۵۰۰ و ۲,۳۰۰ نفر؛
  • سایر مهاجران اقتصادی: ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر؛
  • پناهندگان انتخاب شده در خارج کشور: بین ۴,۴۰۰ و ۴,۷۰۰ نفر؛
  • سایر مهاجران: بین ۸۰۰ و ۱,۲۰۰ نفر.

 

منبع خبر: immigration-quebec.gouv.qc.ca, October 2020