شما اینجا هستید :

انتخاب انتاریو در سیستم اکسپرس انتری

در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۰، استان انتاریو برای متقاضیانی برنامه نیروی متخصص فرانسه زبان که در سیستم اکسپرس انتری دارای امتیازی بین ۴۳۳ تا ۴۷۲ داشتند دعوتنامه صادر کرد.