شما اینجا هستید :

انتخاب ۱۴۱ اکسپرس انتری

تاریخ برگزاری: ۹ آوریل

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۶۰۶

حداقل امتیاز: ۶۹۸

از میان افرادی دارای  نامزدی استانی