شما اینجا هستید :

انتخاب ۱۴۴ اکسپرس انتری

تاریخ برگزاری: ۱۶ آوریل ۲۰۲۰

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۳۷۸۲

حداقل امتیاز: ۴۵۵

این انتخاب از میان متقاضیان برنامه تجربه کانادایی انجام شده است.