شما اینجا هستید :

جدیدترین انتخاب استان پرنس ادوارد آیلند

تاریخ برگزاری: ۲۰ فوریه

تعداد دعوتنامه صادر شده: ۱۵۳

تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان EE و Labour Impact: 143

تعداد دعوتنامه صادر شده برای متقاضیان در گروه Business Impact: 10

حداقل امتیاز: ۱۲۲

اولین انتخاب استانی پرنس ادوارد آیلند در سال ۲۰۲۰