برنامه نیروی متخصص استان کبک

هر سال، کبک پذیرای هزاران مهاجر نیروی متخصص است که دارای مهارت هایی منطبق با نیاز بازار کار کبک هستند و همین امر ورود آنها به بازار کار را تسهیل می بخشد. شاید شما هم فرصت مهاجرت به عنوان نیروی نیروی متخصص کبک را داشته باشید.

هر فردی که قصد مهاجرت به کبک از طریق برنامه نیروی متخصص را داشته باشد، می بایست درخواست خود را از طریق سیستم آریما ارائه کند.

این سیستم مدیریت درخواست ها متکی بر اعلام علاقمندی است و فرآیندی 3 مرحله ای دارد:

  • مرحله اول، تکمیل فرم آنلاین علاقمندی است. در این مرحله نیاز است تا اطلاعات مشخصی از قبیل اطلاعات تحصیلی، مهارت های زبانی و سابقه کاری ارائه شود.
  • مرحله دوم، بررسی اعلام علاقمندی های و صدور دعوتنامه از طرف اداره مهاجرت برای متقاضیانی که با معیارهای مشخص بازارکار کبک یا با مناطق مختلف آن سازگاری دارند و ارائه درخواست اقامت دائم یا ارسال پرونده رسمی مهاجرتی و پرداخت هزینه های مرتبط توسط مقاضی است.
  • مرحله سوم، ارزیابی پرونده ها با توجه به جدول امتیازبندی و معیارهای انتخابی است.

اداره مهاجرت از میان متقاضیانی که اعلام علاقمندی خود را ارسال کرده اند با توجه به اولویت های خود و انطباق متقاضیان با نیاز های جامعه، دست به انتخاب می زند.

سیستم جدید (سیستم آریما) به شیوه انتخابی قبلی که متکی بر اصل “آسیاب به نوبت” بود، پایان داد و این امکان را به وجود آورد که در هر زمانی متقاضی بتواند درخواست خود را ارائه و ثبت نماید.